ﻧﻔﺮوﻟﻮژي

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ: ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻔﺖ ﺑﻮده و در ﺧﻠﻒ ﺻﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه 12 ﺳﯿﻨﻪ اي و ﺳﻮم ﮐﻤﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از … ادامه یافت