ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﻠﻮﻣﺮول: ﮔﻠﻮﻣﺮول از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ، ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﻓﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﮐﻪ ﻋﺮوق ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ vascular pole … ادامه یافت

Renal Stone

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: Kidney Stone -1 Urolithiasis -2 Renal Calculi -3 Nephrolithiasis -4 از ﻧﻈﺮ اﺗﯿﻮﻟﻮژي ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ 5 دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ: -1 … ادامه یافت

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﺧﺐ ﺑﺤﺚ رو از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد. اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دارد: -1 ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻮزش ادرار ، … ادامه یافت

چرا ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ ادرار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهد.

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

:Case 1. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻠﺴﻪي ﻗﺒﻞ در در ژﯾﺘﻠﻤﻦ، وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻗﻞ (درﺗﻮﺑﻮل دﯾﺴﺘﺎل) ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ، ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ، ﺳﺪﯾﻢ از دﯾﺴﺘﺎل ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار در ﮐﺎﻟﮑﺘﯿﻨﮓ داﮐﺖ ﺑﺎزﺟﺬب دارد. ﭘﺲ درﮐﻞ ECF … ادامه یافت