چگونه (acute renal failure (ARF را از (chronic renal failure (CRF تشخیص دهیم ؟

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 1

ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ: ﭼﮕﻮﻧﻪ acute renal failure (ARF) را از chronic renal failure (CRF) ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟ ﺑﺮﺣﺴﺐ: (1 زﻣﺎن و ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺒﻠﯽ: ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﯾﺾ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اوره … ادامه یافت

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ (Chronic Renal Disease(CRD))ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ (Chronic Renal Disease(CRD)) در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎرهي ﻋﻠﺖ، ﻋﻼﺋﻢ و درﻣﺎن Chronic Kidney Disease (CKD) ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺗﻌﺮﯾﻒ: وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري از ﮐﻠﻤﻪي ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﯾﻌﻨﯽ … ادامه یافت

دﯾﻮرﺗﯿﮏﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﻮس ﻫﻨﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﯾﭙﻮﻧﺎﺗﺮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ: در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮرﺗﯿﮏﻫﺎي ﺗﯿﺎزﯾﺪي ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﯾﭙﻮﻧﺎﺗﺮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ دﯾﻮرﺗﯿﮏﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﻮس ﻫﻨﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﯾﭙﻮﻧﺎﺗﺮﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﯿﺎزﯾﺪيﻫﺎ ﭼﻮن در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺴﺘﺎل اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺴﺘﺎل در ﻗﺴﻤﺖ … ادامه یافت

بیماريهاي گلومرولی ثانویه

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳـﺖ. در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ اوﻟﯿﻪ آﺳـﯿﺐﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ آﺳﯿﺐ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ … ادامه یافت

ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮن رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻢ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟چرا؟

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮن رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻢ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ 0/5%وزن ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده، 20% ﺧﻮﻧﺮﺳــﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. … ادامه یافت

ARF Acute Renal Failure

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ARF (Acute Renal Failure) در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از AKI (Acute Kidney Injury) ﺑﻪ ﺟﺎي ARF اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎر رو ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪش از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ. ARFرو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﻌﺎدل … ادامه یافت

ﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪىﻫﺎى ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﮏ ﺳﺮى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪىﻫﺎى ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻰ

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮﻧﻔﺮﯾﺖﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪىﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارﻧﺪ. ﯾﮏ ﺳﺮى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪىﻫﺎى ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﮏ ﺳﺮى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪىﻫﺎى ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻰ دارﯾﻢ. در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮﻧﻔﺮﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اوﻟﯿﻪ (primary) ﯾﺎ idiopathic و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ (secondary) ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪى ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮﻧﻔﺮﯾﺖﻫﺎى ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ … ادامه یافت

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﻠﻮﻣﺮول: ﮔﻠﻮﻣﺮول از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ، ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﻓﺖ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﮐﻪ ﻋﺮوق ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﯽ وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ vascular pole … ادامه یافت

Renal Stone

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از: Kidney Stone -1 Urolithiasis -2 Renal Calculi -3 Nephrolithiasis -4 از ﻧﻈﺮ اﺗﯿﻮﻟﻮژي ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﻪ 5 دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ: -1 … ادامه یافت

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﺧﺐ ﺑﺤﺚ رو از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد. اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﺳﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دارد: -1 ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻮزش ادرار ، … ادامه یافت