ﻧﻔﺮوﻟﻮژي

ارسال شده در: دسته‌بندی نشده | 0

اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ: ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻔﺖ ﺑﻮده و در ﺧﻠﻒ ﺻﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه 12 ﺳﯿﻨﻪ اي و ﺳﻮم ﮐﻤﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت variation ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و… وزن ﮐﻠﯿﻪ در آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺪود 10 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ و ﻗﺪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻋﺮض ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ 5-7cm و ﻗﻄﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازه 2,5-3cm دارد.

داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺪازهﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد آن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ.

اﻧﺪازه ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﮐﻠﯿﻪ 1cm ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻼً( ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻪ اﻧﺪازه آن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد) ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ درﺻﺪ زﯾﺎدي از ﺑﺮونده ﻗﻠﺐ (COP) را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ. وزن ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺪود 0,5 درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ 20 درﺻﺪ از COP را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺧﻮن در ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و در ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﯾﺎ در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰيﻫﺎ، ﮐﻠﯿﻪ ارﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺪود 1lit در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ 1cc ادرار در دﻗﯿﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ:

از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي، ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ 11-10cm ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

1- ﺗﺴﺖ اوره:

از ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اوره در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺮد (رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ) ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

اوره ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 60 ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن در ﮐﺒﺪ از آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮه ﺷﺪن در ﻧﺎﺣﯿﻪي medullary collecting duct ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ: ﺑﺎزﺟﺬب اوره ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﺟﺬب آب دارد. ﻫﺮﭼﻪ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﺟﺬب ﺷﻮد اوره ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن در ﺣﺎﻟﺖ دﯾﻮرز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ آب زﯾﺎدي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺠﻢ ادرار زﯾﺎد ﺷﺪه و آب ﺑﺎزﺟﺬب ﻧﻤﯽﺷﻮد و اوره ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. و ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ، ﻣﺜﻼً در ﺷﺮاﯾﻂ دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن و ﮐﻤﺒﻮدآب، ﻫﻮرﻣﻮن ADH ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﺟﺬب آب و اﻓﺰاﯾﺶ اوره ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺬب آب در collecting duct ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ADH دارد.
ﻣﻌﺎﯾﺐ:اوره ﺷﺎﺧﺺ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ زﯾﺎدي ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و اوره او اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼل ﮐﻠﯿﻮي ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، اوره ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ.
از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اوره ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ )(congestive heart failure) CHFﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻮرﻣﻮن ADH ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﺟﺬب آب اوره ﺧﻮن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اوره ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ GI-bleeding (ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮن داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه دﮔﻮارش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اوره اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﻓﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﺸﺨﯿﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ GI-bleeding ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اوره ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رژﯾﻢ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺳﯿﺮوز (ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺒﺪي) اﺷﺎره ﮐﺮد. اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﯿﺮوز را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺮوز ( اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن دارﻧﺪ، ﻣﻘﺪار اوره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎذب اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ: در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪار (blood urea nitrogen)BUN اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اوره را ﺑﻪ BUN ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻘﺪار آﻧﺮا ﺑﺮ 2,14 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً mmol/lit ﯾﺎ µmol/lit ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎ mgr/dl اﺳﺖ.

2- ﺗﺴﺖ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ:

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده از ﮐﺮاﺗﯿﻦ و ﻓﺴﻔﻮﮐﺮاﺗﯿﻦ ﮐﻪ در ﻋﻀﻼت ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪاري از آن روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﻔﺣﮫ ۲ از ۲۱ ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺧﻮن mass ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ آن ﺣﺪود 113 ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﻮن آزاد اﺳﺖ و ﺑﻪ pr ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﭼﺴﺒﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف اوره ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮد و در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي GFR ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ، ﻣﻘﺪاري ﺑﯿﺸﺘﺮ از GFR ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
از ﻣﻮارد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان آن در ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان اوره ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﭘﺲ ﺷﺎﺧﺺ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺴﺖ :GFR

ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن راهﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ اوره و ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.
راﺑﻄﻪ :cockroft-gault( )وزن ﺑﺪن � ×ﺳﻦ �140 − _= ( )ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺳﺮم 72 ×
در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر، ﯾﮏ زن ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ 0,85 ﻧﯿﺰ دارد. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ paraplasia (ﻓﻠﺞ دو اﻧﺪام) ﯾﺎ )quadriplasiaﻓﻠﺞ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﻧﺪام)، ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.ﻧﮑﺘﻪ: اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺮﯾﺾﻫﺎي (acute renel failure)ARF ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﭼﻮن داروي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺳﺖ و ﺳﻄﺢ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ: آﯾﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ GFR اش اﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺳﺮم ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود؟ ﺧﯿﺮ. ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ دﯾﺮرس اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ GFR ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 50 درﺻﺪ اوﻟﯿﻪي ﺧﻮد ﻧﺮﺳﺪ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺳﺮم ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود، ﭘﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺎده ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ: GFR ﺑﺎ دﻓﻊ ادراري ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺳﺮم راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ دارد.
از راهﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آوردن GFR ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﻮﻟﯿﻦ، اوره و ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ و ﻧﻪ ﺑﺎزﺟﺬب ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮه ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻨﻮﻟﯿﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖو ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ: ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﯾﮏ ﻣﺎده ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﭼﻘﺪر ﺧﻮن از آن ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺜﻼً وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﯾﮏ ﻣﺎده 100cc/min اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ 100ﺳﯽ ﺳﯽ از ﺧﻮن از آن ﻣﺎده ﭘﺎك ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد اﻣﺎ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ GFR را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻘﺪار آن از GFR ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اوره ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ GFR را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﻘﺪار آن ﮐﻤﺘﺮ از GFR اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن GFR دﻗﯿﻖﺗﺮ، ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ اوره و ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ 2 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ(:(ml/min
ادرار ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ min = ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺳﺮم

در آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺠﻢ ادرار در24 ﺳﺎﻋﺖ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد (ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ .(1440
ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ادرار در 24 ﺳﺎﻋﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ اﺑﺘﺪا اوﻟﯿﻦ ادرار ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ ادرار ﺧﻮد را در ﻇﺮﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت mg/24h اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت mg/dl ﯾﺎ mg/100 ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪ ﺳﺎده آن را ﺑﻪ mg/dl ﯾﺎ mg/100 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.ﻣﺴﺌﻠﻪ: ﺣﺠﻢ ادرارdl1000 = در 24 ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ادرارmg1200= در 24 ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎmg/dl 2= 1   × 1200 ) = =====>( 1000 = 1200 1000 100

از ۲۱ 1000 × 100 × 1200 1440 1000 = ( ( = ×
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن، ﺣﺠﻢ ادرار ﺣﺬف ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت mg/24h داده ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﮐﻠﯿﺮاﻧﺲ اوره را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺠﺎي ﮐﺮاﺗﯿﻦ اوره ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.

ﻓﺮﻣﻮل :MDRD

از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ GFR اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮل MDRD اﺳﺖ ﮐﻪ GFR را ﯾﻪ ازاي ﻫﺮ 1,73 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
MDRD(modification of diet in renal disease)=186.3×Pcr (e-1.154)×age(e-0.203) ×( 0.742 if female)×(1.21 if black)

ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﯿﻌﯽ آن 95ﺗﺎml/min 105 ﺑﻪ ازاي 1,73 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮم اﻓﺰار آن وﺟﻮد دارد ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن داده ﻫﺎ ﻋﺪد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ.
از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﮋاد اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ: در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ GFR ﺑﺎﻻي 60 دارد اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺮﻣﻮل :CKD-EPI

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن GFR اﺳﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ از MDRD ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﻌﺪد در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﻓﺮﻣﻮﻟﺶ در اﺳﻼﯾﺪ ﻧﺒﻮد و اﺳﺘﺎد ﻫﻢ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ).

ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ GFR اﺳﺖ. در ﮐﻞ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ GFR را ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ.ﻣﺜﻼً در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن Cr ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ دارﯾﻢ.

ﻣﻮاد رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ:

روشﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن GFR اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد رادﯾﻮ اﯾﺰوﺗﻮپ و ﻣﻮاد ﺣﺎﺟﺐ ﻧﺸﺎندار در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دارد.
ﺳﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦ:C
از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦC اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺪن از ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪدار ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ rate ﺛﺎﺑﺘﯽ وارد ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دﻗﯿﻖﺗﺮ از Cr اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﺬا و ﮔﻮﺷﺖ و mass ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽرﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار GFR واﻗﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺮاد اﯾﻦ روش: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺘﺶ ﻫﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ و ﻧﮋاد و اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري(:(imaging index
ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯿﻪ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.

kidney ureter bladder) Kub -1 ) :

اﯾﻦ روش ﯾﮏ ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺴﺒﺮداري ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺎز و ﻣﺪﻓﻮع رودهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ. اﯾﻦ روش ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺣﺪود ﮐﻠﯿﻪ، وﺟﻮد ﺳﻨﮓ در ﻣﺴﯿﺮ، contour ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻧﺎﺣﯿﻪاي ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد (اﻏﻠﺐ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻨﮓﻫﺎي اﺳﯿﺪاورﯾﮏ opac ﻫﺴﺘﻨﺪ). ﺑﺎ ورود ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ از اﯾﻦ روش زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

Intra venous pyelography) IVP -2 ) :

روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوروﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدي ﺑﻪ آن دارﻧﺪ. ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ زا ﯾﺪدار را از ﻃﺮﯾﻖ ورﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺮﯾﻊ از آﺋﻮرت وارد ﺷﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺎز ﻧﻔﺮوﮔﺮام ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﮐﻠﯿﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺪادﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻠﯿﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﺜﺎﻧﻪ دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺪاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎز ﻧﻔﺮوﮔﺮام در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ IVP اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﮐﻠﯿﻪ، ﮐﺎﻟﯿﮑﺲ ﻣﯿﻨﻮر، ﮐﺎﻟﯿﮑﺲ ﻣﺎژور، ﻟﮕﻨﭽﻪ و ﺣﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﻮاد ﺣﺎﺟﺐ ﯾﺪدار ﮐﻪ در CT-scan و IVP اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ: اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪﻣﺜﻼً. در ﻣﺮﯾﺾ،IVP اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺪود ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد، ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ (ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ اﺳﺖ).
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﺣﺪود ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺣﺪود ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي اﻧﻔﺎرﮐﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ دﭼﺎر اﺳﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﻮﻣﻮر ﺷﺪه) ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ روش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺳﻠﯿﺰ ﮐﻠﯿﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻇﺮف 3ﺗﺎ 5 دﻗﯿﻘﻪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﻮي ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن). اﮔﺮ ﻇﻬﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﺮ ﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و ﺧﻮد ﮐﻠﯿﻪ، در اداﻣﻪ از ﺣﺎﻟﺐﻫﺎ ﻧﺰول ﮐﺮده و وارد ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و داراي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ دﯾﻮاره ﻣﺜﺎﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪدار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﺑﯿﻦ دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ وارد ﻓﺎز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ادرار اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ: ﻋﯿﺐ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روش ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.-2آﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و رﺗﺮوﮔﺮاد ﭘﯿﻠﻮﮔﺮاﻓﯽ:
روﺷﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺴﺪادﻫﺎي ادراري در ﻣﯿﺰﻧﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ روش ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﻠﻮﮐﺎﻟﯿﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ وارد ﮐﺎﻟﯿﮑﺲ ﻫﺎ ﺷﺪه، ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﻟﺐﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﺴﺪاد اﺳﺖ.
در IVP ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﯾﺪدار را داﺧﻞ رگ ﻣﯽزﻧﯿﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﻧﺪ، ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ را وارد ﻣﺠﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
:(Voiding cystourethrogram ) VCUG-3
روﺷﯽﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﻔﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻓﻼﮐﺲ (ﺑﺮﮔﺸﺖ) ادراري اﺳﺖ. اﺳﻔﻨﮕﺘﺮي ﺑﯿﻦ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﺣﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﻓﻼﮐﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.در اﯾﻦ روش ﺳﻮﻧﺪي را در ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ را وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ورﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ( ﺑﺮﺧﻼف IVP ﮐﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد) ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ وارد ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ از ﺣﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑﺎﻻ رود ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻓﻼﮐﺲ ادراري اﺳﺖ و ﺷﺪت آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﺗﺎ ﭼﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود. در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ادرار ﮐﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ادرار ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻘﺒﺎض زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﺳﻔﻨﮕﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﻟﺐ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﻓﻼﮐﺲ ادراري اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ: ﺣﺎﻟﺐﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮي ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﯾﺴﺘﺎﻟﺘﯿﮏ دارﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﮑﺴﺒﺮداري در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل آنﻫﺎ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﺣﺎﻟﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ.

5- ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ:

اﺧﯿﺮاً ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از IVP و KUB اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻫﻢ safeﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢ ارزان و در دﺳﺘﺮسﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻠﯿﻪ، وﺟﻮد ﺳﻨﮓ در ﮐﻠﯿﻪ، ﻗﻄﺮ ﮐﻮرﺗﮑﺲ و ﺣﺘﯽ اﮐﻮ ﮐﻠﯿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮد دارد، اﮐﻮي ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ((hyperecho ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭘﯿﻠﻮﻧﻔﺮوز، ﺗﻮﻣﻮر ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ روش ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﺰارش ﭘﯿﻠﻮﻧﻔﺮوﺗﯿﮏ وﺟﻮد ﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺎي آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اش ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺰرگ. اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ روشﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﺮوﯾﻢ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد (ﺣﺪود 7ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ) ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد دﯾﺎﻟﯿﺰ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻮد.
از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﯾﮕﺮ آن در ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺮوﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ را از روي آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
6- ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ داﭘﻠﺮ:
روﺷﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﺜﻼً آﻣﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﺷﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻮي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد.اﯾﻦ روش، روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺎدي دارد. ﻣﺜﻼًﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎق ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روش را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ.
CT scan -7 :
دو ﺣﺎﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ.
آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ، ﺳﻨﮓ، اﻧﺴﺪاد، ﺗﻮﻣﻮر، ﭘﯿﻠﻮﻧﻔﺮوز و… را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﮓ در ﻣﺠﺎري ادراري Spiral CT ﺑﺪون ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ اﺳﺖ. (در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻨﮓﻫﺎ اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ) و ﭼﻮن ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ روش safe اﺳﺖ.
ﻋﻮارض: اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﯾﺪدار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮك آﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻮن در اﯾﻦ روش از اﺷﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻧﺎن ﺑﺎردار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ: اﮔﺮ ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ وﻟﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﮓ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.

magnetic resonance imaging ) MRI -8 ) :
روش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺷﻌﻪ و ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﯾﺪدار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﺑﺪون ﯾﺪ ﮔﺎدوﻟﯿﻨﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻧﻔﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﮑﺶ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﯾﺪدار اﺳﺖ.
آﻧﺎﻧﻮﻣﯽ و اﻧﺴﺪاد و .. را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
magnetic resonance angiogram ) MRA -9 ) :
ﻧﻮﻋﯽ MRI اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮوق را ﺧﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺜﻼ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺷﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﺗﺮوﻣﺒﻮز ورﯾﺪ ﮐﻠﯿﻮي، آﻣﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻮي از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
10- آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻠﮑﺘﯿﻮ :
آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ورﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻠﯿﻮي از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺮوق ﮐﻪ از ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ ﯾﺪدار ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ MRI ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺷﻌﻪ دو ﻣﺎده ﺣﺎﺟﺐ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
11- اﯾﺰوﺗﻮپ اﺳﮑﻦ (رادﯾﻮ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ اﺳﮑﻦ):
روش ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮐﻠﯿﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ .(IVP
در اﯾﻦ روش ﻣﺎده رادﯾﻮاﯾﺰوﺗﻮپ در ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﯾﻊ در ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺟﺬب (uptake) ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺗﺼﻮﯾﺮ راﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﺮﻓﯿﻮژن دارد ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ uptake دارد وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارد، ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺞ ﮐﻠﯿﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺗﺸﺨﯿﺺﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش، ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺘﺮاﻗﯽ رﻓﻼﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﮐﺎﻟﯿﮑﺲ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه و اﺻﻄﻼﺣﺎً uptake ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺷﺮﯾﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ آن ﺑﺮاي GFR اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﺑﺎﻓﺖ اﺳﮑﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آنرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ (ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ روش در ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد).
دﻗﺖ آن از ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎدرزادي ﮐﻠﯿﻪ در ﻣﺤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ (ﻣﺜﻼ در ﺣﻔﺮه ﻟﮕﻦ اﺳﺖ) ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻋﺮوﻗﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ MRA و آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.

ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ:

در ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻧﻔﺮﯾﺖ ﯾﺎ )TINﺗﻮﺑﻮﻟﻮ اﯾﻨﺘﺮاﺳﺘﯿﺸﯿﺎل ﻧﻔﺮاﺗﯿﺲ) ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روشﻫﺎي imaging ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺟﺰوه :2
High pressure ﻫﺎ در ﻗﻮس آﺋﻮرت و ﺳﯿﻨﻮس ﮐﺎروﺗﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و Low pressureﻫﺎ در دﯾﻮاره دﻫﻠﯿﺰاﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ ANP ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺨﻦ ﺳﺮﮔﺮوه:
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎي ﻋﺰﯾﺰ دﮐﺘﺮ ﮐﺮدي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰوات رو ﭼﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮرس ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻠﻂ ﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮن ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *