تشریح بافت کلیه

ارسال شده در: مقالات | 0

توبول های کلیه در تشریح بافت کلیه توبول ها یا توبول های کلیه از کپسول های بومن شروع می شوند و به مجرای ادرار ختم می شوند. همانطور که در بخش نفرون گفته شد ، این لوله ها یا لوله … ادامه یافت