مدولای کلیه

ارسال شده در: مقالات | 0

کلیه اندام‌ دفع کننده لوبیا شکل در اغلب مهره‌داران است. مدولای کلیه به عنوان بخشی از سیستم ادراری، کلیه‌ها مواد زائد خون را تصفیه و دفع می‌کنند. به طور عمده تمام مواد دفعی نیتروژنی ناشی از متابولیسم پروتئین و اسید … ادامه یافت